به دنبال خداحافظی شهاب حسینی از  فضای مجازی سحر زکریا در واکنش به این حرکت سوپراستار ایران نوشت:

«آخی چه بد شد حالامردم چه کنند نیستی، ولی خوب می آیی پول در میاری، البته شاید هم از مالیاتی که قرار است از کاربران بگیرند ترسیدی . آقای محترم مردم آنقدر گرفتارندکه رفتن من و تو فرقی به حالشان ندارد. در ضمن چند وقت دیگر برمی گردی چون حتما یه دوستی می گه شهاب نرو و تو قانع می شوی.»

زکریا پیش از این نیز در واکنش های مشابهی شهاب حسینی را به بی تفاوتی نسبت به وضعیت مردم متهم کرده بود.

ببیند واکنش تند وی را در اینستاگرام

باز مافیا بازی باز توجیهات مسخره، یادتون نیست ایشون پارسال در جشنواره به همه منجمله آقای کیمیایی بی احترامی کردن ؟ بحث واکسن زدن ونزدن نیست بحث سر این موضوع که ایشون کارهای متنا قض انجام میده ، چی رو توجیه میکنید اگر بنده این واکسن رو میزدم باز از من طر فداری میکردید؟ نه خیر بنده راجع به وا کسن گفتم تازه حرفی از نوعش نزدم مورد غضب صدا وسیما و وزارت بهداشت قرار گرفتم ، به اندازه کافی بخاطر سلیبریتیهای عزیز که گند میزنند مورد غضب مردم هستیم ، نون به نرخ روز نخورید گند رو هر چه بهم بزنید بدتر است، ایشون میان کار میکنند پولها رو میگیرند سر مردم وشیره میمالند بعد بدو بدو میرن واکسن امریکایی میزنن می ایستادن کنار مردم همان واکسنی که همه میزنیم میزدنند، شماها اگر از هم دفاع نکنید چه کنید، متعجبم از این همه فرقی که میان ما ویکسری بازیگر است؟ مگر از من دفاع کردید که از کار اشتباه ایشان دفاع می کنید بس است مردم به اندازه کافی از ما متنفرند بیشترش نکنید چون همه مان را با یک چوب می زنند، عشق وحال را ایشان وامثال ایشان میکنند فحشش را ما میخوریم کلمات قصارتان را بگذارید برای جای دیگر